wz

Kroniko 2004-2008

• La 22-a de majo 2004 junaj esperantistoj el Svitavy partoprenis esperantan infantagon en Česká Třebová. Alveturis tien ankaŭ infanoj el Brandýs nad Orlicí, Opatovce kaj Ratíškovic. Antaŭtagmeza programo estis en restoracio Ĉe Floriano, kie infanoj konkurzis pri premio kaj rajdis sur la ĉevaloj. Postagmeze ili kantis kaj dancis por patrinoj okaze de „Tago de Patrinoj“.

• Sabate 12-an de junio 2004 okazis regiona esperanta renkontiĝo en Polička. Ni kunvenis antaŭ la stacidomo. Antaŭtagmeze ni vizitis Muzeon de Bohuslav Martinů kaj vidturon kun ĉambreto de Bohuslav Martinů. Posttagmeza programo estis en restoracio „ U Mrštíků“ . Ing. Štefek rakontis pri EU. Kiel ĉiam atendis nin riĉa tombolo. Poste ni trairis en ĝardenon de geedzoj Štefek kie ni trarigardis novan modernan kabanon kaj travivis agrablan reston de postagmezo.

• La 19-an de junio 2004 organizis Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy infanan esperantan tagon. Kunvenis infanoj el Praha, Olomouc, Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, Opatovec kaj Svitavy. Antaŭtagmeze ili ekpromenis al la fonto de la rivero Svitava. Samtempe ili havis taskon serĉi preparitajn literojn de esperantajn vortojn. Postagmeze oni daŭrigis en konkursado, ne mankis esperanto-kantoj.

• La 28-an de augusto de 2004 okazis XV-a Esperanto-tago en Rybitví apud urbo Pardubice kiujn partoprenis niaj samideaninoj Marie Minářová kaj Libuše Dvořáková. Vizitantojn salutis vicurbestro de urbo Pardubice kaj bonvenigis ilin prezidantino de AEH Jarmila Rýznarová. Loka klubo festis 95 jaroj de sia ekzisto kaj ĝi portas nomon de sia fondinto – de Doktoro Stanislav Schulhof. Parto de gesamideanoj vizitis tombejon kie estas tombo de Dr. Schulhofa kaj parto de gesamideanoj vizitis banlokon Bohdaneč.

• La 9-an de oktobro 2004 kiel ĉiujare ankaŭ ĉi aŭtune la Klubo de Esperanto-amikoj en Svitavy aranĝis Esperanto-renkonton. Kunveturis 30 partoprenantoj el 12 urboj de la respubliko. La esperantistoj vizitis la Urban Muzeon, kie trarigardis ekspoziciojn de lavmaŝinoj, gladiloj kaj pri la agado de Savstacio „Zelené Vendolí“ kompletigitajn per ekspozicioj de bildoj, skulptaĵoj kaj fotoj pri naturo. La posttagmeza programo prezentis raportojn de E-rondetoj, interŝanĝon de spertoj kaj planoj de novaj renkontiĝoj kaj de ekskurso al UK en Litovio. Poste servis videoprezentado kaj scenoriĉa rakontado de Kvido Janík, esperantisto el Šumperk, pri lia vizito de 7 usonaj ŝtatoj, precipe de usonaj naciaj parkoj.

• En la tagoj 19.–21.11.2004 okazis 10-a konferenco de ĈEA en restoracio Fontana meze ekspoziciejo Flora en urbo Olomouc. Kunvenis 112 gesamideanoj el tuta respubliko por trakti pri la asocia agado dum la pasinta kaj venonta jaroj. El nia klubo partoprenis ĝin 5 anoj (Linhart Rýznar, Rosa Werner, Marie Čumová, Marie Minářová a Libuše Dvořáková). Libuše Dvořáková organizis konferencon kun samideanoj el Olomouc. Krom traktado prezentis al ni siajn koncertaĵojn ankaŭ vira koruso kaj loka grupo de infanoj. Sabate postagmeze ni trarigardis memorindaĵojn de la ĉarma urbo Olomouc.

• La 29-an de decembro 2004 Esperanto-rondeto“Amikeco“ en Česká Třebová denove aranĝis Esperanto-Silvestro en restoracio Horbytka. Venis sesdeko da esperantistoj el 15 lokoj de la respubliko (post longa tempo sen eksterlanda partopreno), kiuj bone amuziĝis, ridis, konkursis kaj dancis ĉe la gvido de samideanino Jana Křížková. Ĉiujare la silvestra vespero ricevas ian temon, sub kiu prezentiĝas unuopuloj kaj grupoj de diversaj E-kluboj. La ĉijara temo estis “Eĥoj de la olimpikoj en ĉiuj sportobranĉoj“. La ĵurio havis malfacilan taskon elekti inter la unuopuloj kaj grupoj la plej interesan prezenton. La oran medalon akiris la diskoĵentanto Kvido Janík el Šumperk kaj inter la grupoj okupis la unuan lokon 7-membra grupo el Pardubice. Nemankis nek donacetoj sub kristnaska arbeto.

• La 5-an de februaro de 2005 aranĝis geesperantistoj el Česká Třebová jam 36-an hejman balon en klubo Horbytka. El Svitavy vizitis ĝin geedzoj Pavel a Libuše Dvořákovi. Libuše Dvořáková kiel komitatanino de ĈEA dankis al honora membro de ĈEA Jiří Pištora pro lia oferema laboro por esperanta movado kaj Esperanto- muzeo. Riĉa tombolo plaĉis al ĉeestantoj.

• La 8-an de aprilo de 2005 samideaninoj Marie Minářová a Libuše Dvořáková partoprenis festan renkontiĝon okaze de la 45-an datreveno de agado de la klubo Amikeco en Česká Třebová. Prezidantino de la klubo Zdenka Novotná inauguris renkontiĝon kaj bonvenigis partoprenantojn. Ĉiujn atendis riĉa refreŝiĝo. Samideano Jiří Pištora konatiĝis nin kun historio kaj evoluo de esperanta agado de la klubo. Blanka Poukarová harmonikludis kaj ni ĉiuj kantis kaj bone amuzis.

• Sabate la 23-an de aprilo de 2005 alveturis je esperantan renkontiĝon 24 geesperantistoj en urbon Litomyšlo. Krom gesamideanoj el Svitavy alvenis ankaŭ partoprenantoj el Prago, Žamberk, Lanškroun, el Ústí nad Orlicí, České Třebové, Poličky kaj Sebranic.Lokaj gesamideanoj organizis trarigardon de keramika ateliero DUKE kie Jiří Dudycha kun sia edzino konatiĝis nin kiel oni produktas artceramiko. Nia gvidanto estas jam nepo de fondinto Alois Dudycha. Ĉiujn produktojn de tiu ĉi firmao projektas filo Jiří Dudycha kaj fabrikas ĝin nepo kun edzino. Oni vendas ne nur en nia lando sed ankaŭ en Germanio, Francio kaj en landoj de pasinta Soveta Unio. Iuj el ni aĉetis ĉi tie belajn donacetojn.. Postagmeza programo daŭrigis en salono de restoracio „U slunce“ (Ĉe la suno). Fraŭlino Jonášová kun sia amiko Marek rakontis pri sia vojaĝoj tra Nova Zelando. Ili konatigis nin kun naturo, kun ordinara vivo de lokaj loĝantoj, kun eblecoj kaj kondiĉoj de turistiko en tiu lando.

• Sabate la 21-an de majo 2005 aranĝis Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy jam 4-an infantagon. El 40 partoprenantoj estis 32 infanoj. Partoprenis infanoj el Olomouc, Veselí na Moravě, Brandýs nad Orlicí, Česká Třebová, Opatovec kaj Svitavy. Antaŭtagmeze ni promenis al Šindlera arbareto, kie ni konatigis infanojn kun historio de arbareto. Unuaj informoj pri arbareto estas en urblibro el 1538 jaro. En la jaro 1927 profesoro de liceo Anton Mudrak proponis elkonstrui ĉi-tie pietatan lokon por rememorigo de viktimoj el 1-a mondmilito. Estis konstruititaj enira pordego kun multaj aliaj memorigaj monumentoj. Dua mondmilito finiĝis konstruadon. Nuntempe arbareto estis nomita laŭ Oskar Šindler, kiu estis konata el filmo „Šindlera nomaro" . Dum promenado infanoj konkursis. En la domo „ Servo de lernejo“ ili refreŝiĝis kaj denove konkursis. Infanoj kantis, recitis poemoj, divenis esperantajn vortojn, pilketludis. Venkintoj gajnis premiojn, kiujn dediĉis entrepreno Ravensburger Polička. Infanoj ricevis medalojn de ĈEA. Iuj el ili povis fanfaroni kun diplomoj de Hispana esperanta asocio, kien ili forsendis siajn desegnaĵojn. Inter ili estis ankaŭ infanoj el Svitavy. Apartaj grupoj oni fotografis ĉe esperanta arbeto.

• La 18-an de junio 2005 Esperanto-klubo en Lanškroun aranĝis renkontiĝon en Horní Čermná. Antaŭtagmeze ni trarigardis la kalvarion sur Mariánská Hora (Maria-Monto). Dum la renkontiĝo ni festis ankaŭ naskiĝtagon de du membrinoj de la organizanta klubo. Sur Mariánská Hora ili akceptis gratulojn al la vivjubileo kaj donacojn. Tra pentrinda pejzaĝo ni iris ĝis Horní Čermná. La ĉefa posttagmeza programo realiĝis en agrabla medio ĉe la famila domo de samideanino Jarka Šilarová. La jubileulinoj preparis por la gastoj riĉan regalon. Ĉio okazis en amika babilado kaj amuzado. Tombolo ne mankis.

• En la tagoj la 23-an de julio ĝis la 29-an de julio de 2005 anino de nia klubo Libuše Dvořáková kun sia edzo partoprenis bus-karavanon al la 90-a Esperanto-kongreso, kiu okazis en la ĉefurbo de Litova respubliko - Vilno. Alveturis ĉirkaŭ 2650 esperantistoj el 62 landoj de la mondo. La karavanon organizis AEH Pardubice. La ĉefa kongresejo troviĝis en la hotelo Revaj en la moderna urboparto kaj surborde de la rivero Neris. Vilno estas pura urbo, plena de verdaĵoj kaj de multnombraj preĝejoj. Ĉiupaŝe ni renkontadis propagandilojn de la Esperanto-kongreso. Inaŭguro, nacia vespero kaj fermo de la kongreso realiĝis en la Siemens-areno. Ŝi renkontis tie siajn korespondantojn el la tuta mondo. Post 15 jaroj ŝi unuan fojon vidis sian korespondantinon Aini el Finlando. Aini partoprenis la kongreson kun siaj infanoj kaj sia fratino. Kiel dum ĉiu universala kongreso, la kongresanoj el la tuta mondo povas komune ĝui babiladon, amuziĝi kantante, diskuti pri metodoj de Esperanto-disvastigo. Ne ekzistas tie ekonomiaj nek naciecaj diferencoj. Iliaj emociojn trafe esprimis pola esperantisto Handzlik. Li komponis kanton, en kiu li dankas al L. L. Zamenhof pro Esperanto, kaj la tuta areno aliĝis al li per sia kantado. Ĝi estas unu el iliaj plej fortaj travivaĵoj. Dum la tuta tempo de la ekskurso zorgis pri ili inĝ. Josef Hron. Li antaŭpreparis materialojn pri ĉiu loko, kiun ili vizitis. En Kaŭnaso ili vizitis sidejon de la Esperanto-klubo - domon, kie vivis kaj verkis Ludoviko Zamenhof -, muzeon de  diabloj kaj judan sinagogon. En la kastelo Trakaj ili vidis pentraĵon kun Johano Žižka, kiu ĉi tie batalis. Ili haltis ĉe la Mondo de Krucoj, kiu estas por la litovoj simbolo de libereco. Krom aliaj estas tie ankaŭ kruco, kiun donacis papo Johano Paŭlo II-a. En Šiauliaj estas la plej alta kampanilo (sonorilturo) en la lando kaj sunhorloĝo kun arkpafisto. Per magio de la pasinteco impresis skanzeno kun malnovaj domoj kaj etaj metiejoj. Nekonata novaĵo estis por ili metiejo por prilaboro de sukceno, da kiu plenis foirejoj kaj juvelejoj. Estonta UK en la jaro 2006 okazos en itala urbo Florencio, tial urbestro de tiu urbo dum  festfiniĝo de kongreso transprenis esperantan flagon.

• La 10-an de septembro de 2005 alveturis  en Svitavy 35 gesamideanoj preskaŭ el tuta lando. Ni vizitis Domon de Ottendorfer kaj Urban muzeon . Nia urba historiisto Mgr. Radoslav Fikejz  konatiĝis nin kun historio de urbo, kun historio de ĉitiuj eminentaj konstruaĵoj  kaj kun vivo de Oswald Ottendorfer. Prelego estis interesa. Rimarkindaj estis ankaŭ ekspozicioj en Urba muzeo kie ni trarigardis ekspozicion de paperaj modeloj kasteloj,metioj, trafikiloj, naciaj kostumoj, militteknikoj kaj ekspozicion de bildoj de svitava pentristo  Miloslav Šplíchal. Postagmeze partoprenantoj vidis videon el UK en Vilnio kaj  aliajn memorindaĵojn de Litovio. El Svitavy partoprenis ĝin  geedzoj Libuše a Pavel Dvořákovi. Ĉar inter partoprenantoj estis pluaj kongresvizitantoj disvolviĝis riĉa interparolado pri travivaĵoj el kongreso kaj  pri vivo en tiu lando.

• En la tagoj 21.– 23.10.2005 la hotelo Dukla de Vyškov kunvenis cento da asocianoj. Ĉi-tie okazis la 11-a kongreso de ĈEA. Ankaŭ gesamideanoj el Svitavy partoprenis ĝin: Marie Minářová, Marie Čumová kaj geedzoj Libuše a Pavel Dvořákovi. Vendrede antaŭvespere la kongresanoj vizitis lokan Bibliotekon de Karel Dvořáček, kie estis instalita Esperanto-ekspozicieto. D-ro Vladislav Raška persone ĉiĉeronis, priskribis la historion de la domo, montris la mezepokan puton en la vestibulo, prezentis ĉiujn ĉambrojn kun prunteblaj libroj. Post la vespermanĝo estis projekciataj fotoj el la kongreso en Vilno kaj Zakopane kun komento de junulo Marek Blahuš. Sabatan programon inaŭguris koncerto de la loka infankoruso Motýlek. Poste anoj de komitato informis pri esperanta agado. La kulmino de la antaŭtagmeza programo estis elekto de novaj honoraj membroj de ĈEA. Gesamideanoj monkolektis por monumento omaĝe al Milan Zvara. Postagmeze ni promenis tra la urbo Vyškov kaj vizitis urban muzeon. La kongresanoj ankaŭ elektis novan komitaton.

• La 5-an de novembro de 2005 samideaninoj Marie Minářová kaj Libuše Dvořáková partoprenis renkontiĝon en Polička. Ĉi-tien alveturis 25 gesamideanoj el Praha, Žamberk, Lanškroun, Česká Třebová, Svitavy, Litomyšl, Polička kaj Sebranice. En programo estis ekskurso al la entrepreno Řebíček – premejo de plastoj. Kvankam la ekskurso estis antaŭe interkonsentita, neniu el tiu entrepreno alvenis. Tial ni vizitis tombejon, kie estas entombigita fama komponisto Bohuslav Martinů. Ni trarigardis urban placon kaj restojn urbajn muregoj. Postagmeze en restoracio Jordán rakontis Miroslav Havran el la urbo Litomyšl ne nur pri siaj sportaj travivaĵoj sed ankaŭ pri la vivo en la landoj, kiujn li vizitis, ekzemple Nova Zelando, Japanio, Kanado, Usono kaj aliaj. Miroslav Havran apartenas inter niaj konataj maratonveteranoj. Li partoprenis ankaŭ mondfaman 100-an jubilean maratonon en Bostono. Lia hobio estas fotografi. Ni vidis belegajn naturajn sceneriojn.

• La 5–an de decembro de 2005 vizitis lernadon de esperanto en III. baza lernejo samideaninoj el Klubo de amikoj de esperanto por ke ili transdonu al infanoj Nikolaajn donacetojn. La 21-an de novembro de 2006 Marie Minářova komencis lernadon de esperanto  Ŝi havas ĉi-tiujn lernantojn – Nikola Popelková, Denisa a Klára Severová, David Kozák, Milan Hoang, Theodor Vachuta, Marek Morafcsik. Infanoj prezentis siajn esperantajn konojn. Ili kantis esperantan kanton kaj  ili havis ankaŭ priparitajn leterojn por Avo Frosto el Kanado.  Ni faris fotojn por nia kroniko. Ni bonvenigos inter ni pluajn interesantojn pri esperanto.

• La 25-an de marto de  2006 loka Esperanta klubo aranĝis renkontiĝon. Kunvenis 30 gesamideanoj el Žamberk, Lanškroun, Česká Třebová, Svitavy, Krouna, Litomyšl, Sebranice Lezník a Polička.  El la svitava klubo estis Marie Minářová, Marie Čumová, Helena Klusáková, Libuše Dvořáková a Martin Kovář. Antaŭtagmeze ni vizitis ligno-entreprenon Pražan. La  posedanto de la entrepreno Ing. Pražan  konatigis nin kun produktado. Lia praavo František Pražan fondis la fabrikon en la jaro 1898. Kiam la fabriko kvar jarojn poste preskaŭ brulruiniĝis, li konstruis ĝin denove. En la jaro 1911 li fondis malgrandan lignan fabrikon en vilaĝo Borová. Post la morto de la fondinto estris la fabrikon lia filo Ladislav Pražan. La entrepreno fabrikis pakmaterialon por  municio kaj barelojn. En la jaro 1948 ŝtato prenis fabrikon. En la jaro 1992  fabriko estis redonita al Ing. Petro Pražan. Fabriko estas modernigita. Ĉi tie laboras ĉirkaŭ cent laboristoj. Sepdek procentojn de produktoj  oni vendis al eksterlandaj entreprenoj. Sinjoro Nekvinda el Krouna donis al Ing. Pražan libreton, kiun eldonis  vilaĝo Krouna pri aviadila malfeliĉo en la jaro 1929. Ĉi tie  oni skribis ankaŭ pri lia avo Ladislav Pražan, kiu helpis al aviadisto kpt. Malkovský.  Ladislav Pražan ankaŭ  parte financis la studadon de la malgranda Bohuslav Martinů. La postagmeza programo estis en la restoracio „U Mrštíků“. Mario Jílková el Lezník rakontis pri sia stud-restado en Arizono. Ŝi montris al ni fotojn el sia vizito en Grand Canyono,  el sia vizito ĉe Indianoj. Ni trarigardis ankaŭ alvokilon de pluvo kaj pluvo vere venis. Ni travivis ĉi tie agrablan sabaton. Ni volonte revenos en la estonta jaro.

• La 22-an de aprilo 2006 gesamideanoj Marie Minářová, Helena Klusáková,  Libuše Dvořáková, Pavel Dvořák, David Kozák, Marek Morafcsik  kaj Nikola Popelková  partoprenis esperantan kunvenon Adonido en Ratíškovice . Ni veturis kun infanoj el Opatovec, Česká Třebová, Brandýs nad Orlicí kaj iliaj instruistino Zdenka Novotná  per buso en Milotice. Tie atendis nin prezidantino de ĈEA Jana Mlichárková. Ĉiu partoprenanto ricevis de ŝi alpendaĵon. Ĝi demonstris floron Adonido. Ni vizitis kastelon Milotice kun belega franca ĝardeno. Ĉiuj ĉambroj estis ornamitaj per freŝaj floroj. Poste tagmanĝo en loka rstoracio ni kune iris en naturreservejon Horky. Ĉi-tie kreskas protektata  flava floro Adonido.  Tuta deklivo brilas en la suno. Iuj el ni vidis tiun floron unue. Preskaŭ estis aprilo en tiu parto de la lando jam floris iuj arboj. Nia vojo daŭrigis en bazan lernejon en Ratíškovice. Samideanino Anna Vyšinkova instruis nin fari el marcipano hundetojn. Ĉiu el ni kunprenis sian marcipanan hundeton kaj ĉiu ricevis plian marcipanan donaceton. Kunvenon partoprenis 48 partoprenantoj. Inter ni estis ankaŭ partoprenantoj el Germanio kaj Francio.

• La 20-an de majo de 2006 samideanino Libuše Dvořáková el Svitavy partoprenis esperantan kunvenon kiun organizis esperanta klubo en Šumperk. Kunvenis ĉi-tien 30 partoprenantoj el 9 lokoj de nia respubliko. Antaŭtagmeze ni ĝuis naĝadon en tegmentita naĝejo kaj per videoregistraĵo ni rememorigis la  pasintjaran UK-on en Vilnio. Tagmanĝo kaj postagmeza programo estis en restoracio sur la dua flanko de fiŝlago ĉe bazeno. Ĉi-tie oni diskutis pri la agado de kluboj kaj pri  planitaj aranĝoj. Inter  diskuto estis ankaŭ tombolo. Samideano Kvido Janík el Šumperk rakontis pri sia vizito de Eŭropa Parlamento en Strasburgo,  kien invitis lin eŭrodeputito Vladimír Remek.

• La 27-an de majo de 2006 kunvenis ĉe svitava fervoja stacidomo pli multe ol 40 junaj geesperantistoj kun siaj gvidantoj. Partoprenantoj alveturis el Ratíškovice, Olomouc, Česká Třebová, Rybník, Sebranice, Lezník, Opatovec, Svitavy. Loka esperanta klubo aranĝis tradician infanan esperantan tagon. Poste ekskurzo al fonto de rivero Svitava kaj vizito de Schindlera arbareto ĉijare ni karavanis en sportan areon Cihelna. En la parto de areo de motorcikla vetkurejo infanoj serĉis paperetojn kun literoj. Poste infanoj kunmetis el ĝin esperantajn vortojn. Ni nemankigis nek urbparkon kie ĉiuj admiris florantajn rododendronojn, azaleojn kaj iridojn. Lageto kun ruĝaj fiŝetoj kaj kun florantaj nimfeoj ŝatis al ili. Tia loko estis konvena por fotografaĵo. Ni ankaŭ haltis ĉe la monumento de Oskar Schindler kiu staras kontraŭ lia naskiĝdomo. Konkursoj daŭrigis en objekto Servo de lernejo. Ĉi-tie partoprenantojn atendis refreŝiĝo el Masokombinát Polička kaj premioj el entrepreno Ravensburger Polička kaj EVT Svitavy por venkintoj. Infanoj estis premiitaj por kono de esperanto, por scenetoj, fabeloj kaj sportaj atingoj . Antaŭ de fino de kunveno vizitis nin loka televido. Ĝi faris interparolon kun aranĝistinoj kaj anketon kun infanoj.

• La 31-an de majo 2006 klubaninoj Marie Minářová, Marie Čumová kaj Libuše Dvořáková vizitis urbo Litomyšl. Ĉi-tie ili kunvenis kun brasila esperantistino Liette Lela de Queiraz Pessoa kaj ŝia edzo en restoracio Bludička. Lela estas korespondantino de Josef Flídr el Litomyšl. Geedzoj loĝas en brasila urbo Balneário Camboriú en la ŝtato Sankta Katarína kaj ambaŭ estas  profesiaj instruistoj. Nur Lela estas esperantistino. Sed ŝia edzo jam konas iom da esperantaj  kaj ĉeĥaj vortoj.  Ili travivis en urbo  Litomyšl tri tagoj. Plezure ili supreniris la ŝtuparon de la preĝeja turo  en Polička kun naskiĝa ĉambreto de fama monda komponisto Bohuslav Martinů. Ili  promenis tra la urbo Litomyšl  kun monaĥejaj ĝardenoj,  trarigardis kastelon Litomyšl, kastelon Nové Hrady, burgon Svojanov. Josef Flídr interkonsentis por ili babiladojn kun esperantistoj el Litomyšl, Česká Třebová, Lanškroun kaj Svitavy.   Ĉiuj travivis agrablajn komunajn momentojn kaj dank‘ al Esperanto akiris novajn brasilajn amikojn.

• La 19-an de augusto de 2006  Esperanto-klubo en Litomyšl fieris antaŭ siaj kolegoj per ornam-plantidejoj. La entrepreno estas konata ne nur en la tuta ĉirkaŭaĵo, sed en eksterlando. Esperantistoj vizitis la plantidejojn en la unua tago de la ekspozicio, kiu festas la 65-an datrevenon de sia ekzistado. Inĝ. Kopecká invitis la partoprenantojn de la renkontiĝo en la fonejon de la plantidejoj kaj montris belegajn florantajn kampojn plenajn de centoj da plantospecioj. La kompanio mastrumas sur la areo de 120 ha da kampoj. La kultivata sortimento estas la plej larĝa en Ĉeĥio. Ili kultivas florojn,ornamajn kaj fruktajn arbojn, arbetojn kaj herbojn. Oni laboras la tutan jaron. Pasintjare oni eksportis 22 kamionojn da siaj kultivaĵoj. Nuntempe okazas la ekspozicio kun vendado de floroj kaj arboj kaj ekspozicio de produktoj por aranĝado. Postagmeza programo de la esperantista renkontiĝo realiĝis en saloneto de restoracio U slunce (Ĉe la Suno). Sinjoro Miroslav Havran rakontis pri la mondĉampionaj maratonoj, pri la vivo en Kanado. Plej multe plaĉis al li la Rokmontaro kaj la kanada vivmaniero. Li vizitis tie ankaŭ du ĉeĥajn restoraciojn kaj redaktejon, kie oni eldonis ĉeĥlingvan gazeton. Sinjoro Srbová el Pardubice rakontis pri la ĉijara UK en Florenco, kiun ŝi persone partoprenis.

• De la 21-an de septembro ĝis la 23-an de septembro de 2006 gesamideanoj Marie Minářová kaj geedzoj Libuše kaj Pavel Dvořákovi   de nia klubo partoprenis de la konferenco de ĈEA en České Budějovice. La konferenco okaziĝis en konstruaĵoj de Sudbohemia universitato. Unue estis programo en du saloj. Vendrede vespere estis prezentacio de grandaj esperantaj aranĝoj, inter ili ankaŭ de UK en Florencio. Inter programoj oni kantas. Sabate antaŭtagmeze  estis sola programo en granda solenejo. Komito de ĈEA konatigis partoprenantojn kun agado de unio, kun ekonomio, oni gratulas al jubilantoj samideano Miroslav Smyčka kaj Vlastimil Kočvara. Posttagmeze Petr Chrdle montris al ni urbaj memorindaĵoj. Ni vizitis ekz. Urban muzeon, restoracion kun Fera sinjorino, ni suriris   en Nigran  turon. La plej ekinteresin nin la vizito de domo, kie komencis ĉevala vojo inter České Budějovice kaj Linec. Planon de unua relvojo sur eŭropa kontinento ellaboris F.J.Gerstner en la jaro   1807. Konstruaĵo estiskomenciita post la napoleonmilitoj. Ĝi estis longa 128 km kaj estis uziita por trafiko de kargoj kaj por trafiko de personoj. Vojo el Linec daŭris 14 horoj. En la jaro 1872 ĉevalvojon anstataŭigis per vaporlokomotivo.  Festvespero okaziĝis en  restoracio Romagna. Dimanĉe antaŭtagmeze denove okazis du programoj samtempe en du saloj.

• Sabate la 7-an de oktobro 2006 la Klubo de amikoj de esperanto en Svitavy aranĝis tradician renkontiĝon. Partoprenis ĝin 27 gesamideanoj el 11 urboj (Praha, Šumperk, Žamberk, Červená Voda, Pardubice, Chropyně, Rudoltice, Česká Třebová, Litomyšl, Lezník). Antaŭtagmeze ili vizitis kun urba historisto Mgr. Radoslav Fikejz preĝejon de Sankta Jiljí en loka tombejo. Sinjoro Fikejz al ili  rakontis pri ĝia historio. Poste partoprenantoj vizitis Urban muzeon kie ili trarigardis ekspozicion pri la vivo Valentin Oswald Ottendorfer  kaj lian  bibliotekon.  Tie estis ankaŭ libroj el juda sinagogo kiun faŝistoj detruis  dům la dua milito.  La plej malnova libro estis el dua duono de 16-a jarcento.  Valentin Oswald Ottendorfer naskiĝis en Svitavy sed poste li vivis en Usono. Li kunposedis gazeteldonejon.  En Svitavy li lasis konstrui ekzemple hospitalon, bibliotekon, orfejon, lernejon. Posttagmeze partoprenantoj povis legi en nova kroniko de urbo. La urbo Svitavy ĉijare festas 750 jaroj . Unu el du aŭtoroj de kroniko estas historisto Mgr. Fikejz.   Samideano Kvido Janik  rakontis pri sia vojo tra centra Ameriko. Libuše Dvořáková konatiĝis la partoprenantojn kun programo de konferenco de ĈEA kiu estis septembre en České Budějovice. Kluboj planis aranĝojn dům la venonta jaro.

• La 30-an de oktobro 2006 vizitis nian klubon samideanino Rosa Werner el Germanujo kun samideano Linhart Rýznar. Niaj gastoj festis siaj naskiĝtagojn. Samideano Linhart Rýznar festis sian jubileon – 85-an naskiĝtagon. Klubaninoj el Svitavy Marie Minářová, Marie Čumová kaj Libuše Dvořáková gratulis al ili kaj deziris multe da sano. Ĉiuj babilis pri esperanta movado, pri agado  de loka klubo. Ni rememoris por malnovaj aranĝoj. Ja samideano Rýznar estas esperantisto pli ol 60 jaroj. Li esperantiĝis jam en la jaro 1937 en urbo Liberec. Poste la dua milito li transloĝigis al Svitavy, kie li iniciatis fondon de la loka E-klubo kaj la samon en la najbara Polička. Post fondo de ĈEA en 1969 li laboris kiel komitatano kaj membro de la revizia kontrolgrupo. Li estas honora membro de ĈEA, sukcesa Ĉemetoda instruisto. Krom esperanto lia dua hobio estas sorĉado, kiu amuzis en multaj kluboj. Kiu el ni povas fanfaroni per tia laboro?

• Sabate la 10-an de marto de 2007 la klubo de Polička aranĝis esperantan kunvenon. En urbo Polička alveturis 48 partoprenantoj el 17 lokoj de nia respubliko. El nia klubo partoprenis ĝin Marie Minářová , Martin Kovář kaj Libuše Dvořáková. Libuše Dvořáková helpis kun preparo de renkontiĝo. De stacidomo ni iris en Domon de Tyl kie bonvenigis nin la direktorino Marie Báčová. Ŝi konatiĝis nin kun historio de Domo kaj ĝia uzado. La domo estis antaŭ kelkaj jaroj rekonstruita. Septembre ĉi-tie okazos konferenco de ĈEA. Pro tio partoprenis ankaŭ du komitatanoj Věra Podhradská el Brno kaj Miroslav Vaněk el Mladá Boleslav. Ni vizitis ĉiujn salonojn kun kultura establaĵo por artistoj. En salono de Bohuslav Martinů oni okazas ekspozicioj de bildoj. Ankaŭ samideanino el Polička Iva Kalášková ĉi-tie ekspoziciis siajn bildojn. Domo de Tyl palĉis al ĉiuj. Poste ni promenadis tra la parko kun aleo ĉe la fiŝlago ĝis la monumento de Bohuslav Martinů kie ni fotis. Iaj partoprenantoj vizitka ankaŭ tevendejon de sinjoro Jukl – konata kuracanto en granda ĉirkaŭaĵo. Posttagmeza programo estis en restoracio „Ĉe Mrštíko“. Anoj de kluboj konatiĝis nin kun iliaj laboroj kaj invitis nin al multaj aliaj aranĝoj. Marie Jílková, filino de gesamideanoj el Lezník, montris al ni fotografaĵojn el sia studia vojo en Usono – New Yorko, Washingtono kaj Pittsburgo. Plej multe surprizis nin, ke konata hokea teamo Pittsburg estas pli konata ĉe ni olen Usono. Lokaj loĝantoj preferas amerikan futbolon kaj baseballon.

• Sabate la 12-an de majo 2007 aranĝis Esperanto-klubo en Šumperk tradician renkonton, ĉifoje en Zábřeh na Moravě. Alveturis 37 partoprenantoj el 17 lokoj de nia republiko. Nia vojo sekvis padon de la loka naskiĝinto kaj fama vojaĝanto Jan „Eskymo“ Welzl. Promenante tra aleo kaj parko kun florantaj azaleoj kaj rododendronoj ni venis al la preĝejo de la Eklezio ĉeĥoslovaka husana. La preĝejo en 2003 solenis 100 jaroj de sia ekzistado. La ripozan sidadon en la preĝejo riĉigis kantado de la knabineto Alžběta Hloušková, nepino de la organizanto Kvido Janík. La loka paroĥestro David Přichystal rakontis pri la historio de la preĝejo, pri diferencoj inter la unuopaj eklezioj kaj volante respondis niajn demandojn. Li ebligis trarigardi ankaŭ la deĵorĉambrojn de la preĝejo kaj supreniri al la preĝeja turo. Poste ni iris al la statuo de Jan Welzl antaŭ la elementa lernejo. Ankaŭ en la domo Pod Podloubím (Sub la Arkaro) – en la Muzeo kun ekspozicio pri Jan „Eskymo“ Welzl – ni trarigardis fotojn kaj bildojn, angulon dediĉitan al la vojaĝanto kaj pluajn memoraĵojn pri la historio de la urbo. La domo estas ankaŭ naskiĝloko de la unua edzino de Jan Amos Komenský (Komenio) Magdalena Vizovská. La posttagmeza programo kun riĉa tombolo daŭris en amuza etoso en la restoracio Sub la Kastelo.

• Sabate la 9-an de junio 2007 Klubo de Esperanto-amikoj en Svitavy aranĝis infanan tagon, en kiu partoprenis ankaŭ junaj esperantistoj el la pola urbo Rybník. La 48 kunvenintoj vizitis ekspozicion de afrikaj bestoj kaj trofeoj  ĉe sinjoro Ducháček en Banín, ekspozicion de LEGO-kubetoj en la Urba muzeo de Svitavy kaj konkursojn kaj scenetojn en la Pedagogia-psikologia konsultejo en la strato Riegrova. Por sinjoro Ducháček, kiu ĝuste  festis naskiĝtagon, la infanoj kantis kanton de Zdenka Novotná el Česká Třebová, kaj  li poste rakontis pri siaj vojaĝoj  tra Afriko. En la muzeo la infanoj admiris LEGO-modelon de la stacidomo kaj de la muzeo mem, kelkaj geknaboj provis ankaŭ ion konstrui. Poste ili konkursis pri scioj de Esperanto kaj prezentis fabelajn scenojn.

• Sabate la 16-an de junio 2007 Esperanto-klubo Amikeco Česká Třebová organizis someran balon  por  40 alvenintoj. Antaŭtagmeze Jiří Pištora ĉiĉeronis tra la urbo, posttagmeze Jiřina Kučerová gvidis promenon al la vilaĝo Kozlov. Tie staras domo n-ro 50, kien en la jaro 1895  Max Švabinský venis kun sia amikino kaj posta edzino Ela Vejrychová. La loka pejzaĝo inspiris la junan pentriston krei multajn verkojn. Sian dometon li ornamis kune kun Otakar Vaňáček kaj sia bofrato Rudolf Vejrech la juna per sceno „Sankta Venceslao akceptas donacojn“. Sur la fasado de la najbara biendomo li kreis sgrafito „Falĉistino. La promeno finiĝis en restoracio Na Horách (En la Montaro), kiun iam vizitadis verkistino Božena Němcová. Tie prezentis siajn kanton kaj fabelojn infanoj el Opatovec kaj Česká Třebová sub la gvido de sia kursestrino Zdenka Novotná. Poste servis muziko,danco kaj  tombolo.

• Sabate la 8-an de septembro  2007 la Esperanto–rondeto  en Litomyšl organizis renkonton. Kvankam la vetero malfavoris, alveturis 25 partoprenantoj el Praha, Dobřichovice, Šumperk, Žamberk, Česká Třebová, Rudoltice, Polička, Svitavy, Sebranice kaj Lezník. Antaŭtagmeze la loka esperantisto s-ro Josef Flídr venigis  ilin al uzino de kompanio STORY design Litomyšl en la strato Moravská, kie atendis ilin la produktadestro s-ro Ptáček. La kompanio produktas reklamoj kaj internojn por bankofilioj, por preskaŭ ĉiuj bierfarejoj enlandaj, por vendejoj de poŝtelefonoj   kaj tabakaĵoj. Siajn produktojn ĝi eksportas al la okcidenta kaj orienta Eŭropo (ekz.Granda Britio, Francio, Germanio aŭ Ukrainio). La posttagmeza programo pasis en la restoracio „U Párů“. Reprezentantoj de unuopaj kluboj kaj rondetoj raportis pri sia agado. S-ro Kovář dividis sin pri siaj travivaĵoj el vojaĝo tra Danlando, Norvegio kaj Svedio. Prezentis sin ankaŭ la etaj esperantistoj de instruistino Zdenka Novotná el Česká Třebová. Jitka Rybková kantis novan Esperanta kanton, kiun ŝi lernis dum sia restado en Francio. La eta Honzík Bauer kantis akompanante sin mem per gitaro. Plej multe katenis la atenton Petr Chrdle per sia rakontado pri UK en Jokohamo, pri la nokta marŝo sur la monto Fuĵi kaj pri renkonto kun la japana tradukisto el la ĉeĥa, Kurisu Kei, kiu eĉ kiel naŭdeksepjarulo estas vigla kaj plena de planoj.

• Sabate la 6-an de oktobro 2007 la Klubo de Esperanto-Amikoj en Svitavy aranĝis renkonton, al kiu alveturis 25 partoprenantoj  el tuta republiko (Brno,Pardubice,Přerov, Šumperk, Vamberk, Česká Třebová, Litomyšl, Polička, Lezník). Inter la partoprenantoj estis ankaŭ s-ino Rosa Werner el germana Salgast. Speciala buso transportis la partoprenantojn al Banín, kie esperantistoj jam duan fojon vizitis ekspozicion de trofeoj de s-ro Miroslav Ducháček. S-ro  Ducháček estis en Afriko jam 53x. Krom la Sudafrika respubliko li vizitas plej ofte Tanzanion. La lokaj loĝantoj lin ofte invitas pafi danĝerajn bestojn, kiuj kuraĝas veni inter la homajn loĝejojn  kaj mortigadi. Tiel li estis  invitita pafi elefanton, bubalon, leonon kaj rinoceron. La bestoj estas tre sagacaj kaj la ĉasisto devis esti tre atentema, por ne fariĝi ilia plua viktimo. La rakontado kun fotoj estis strefa kaj interesa. La posttagmeza programo okazi en la Pedagogia-psikologia konzultejo de Svitavy. Kvido Janík el Šumperk rakontis pri siaj vojaĝoj sur la greka insulo Kreto kaj per vido montris ĝiajn belaĵojn. Li ĉiam zorge preparas sin por vojaĝado kaj studas historion kaj  memoraĵojn de la lando. Li rimarkas eĉ aferojn, kiujn ordináta vizitanto preteratentus.

• Sabate la 28-an de decembro 2007 esperanto-klubo „Amikeco“ el Česká Třebová okazigis esperantistan Silvestron. Al la rekonstruita Lidový dům (Popola domo) alveturis 49 esperantitoj el 19 lokoj de la respubliko. Tra la tuta vespero lerte gvidis Jana Křížková. Por partoprenantoj estis preparitaj konkursoj. Estis elektita ĵurio konsistanta el Libuše Dvořáková de Svitavy, Jiří Souček de Praha kaj s-ino Machačová de Česká Třebová. Ĉiu partoprenanto povis elprovi ĝeneralajn sciojn en kvizo. La plej sukcesa estis s-ino Ilková de Znojmo. La virinoj en la komenco de la vespero ricevis diverkolorajn fadenojn , per kiuj ili rekompecadis sianj kundancantojn. Jam duan fojon en la konkurso venkis la plej juna partoprenanto Jirka Kosnar de Pardubice. Kiel ĉiam ankaǔ ĉifoje estis proklamita konkurso pri skeĉoj. La temo estis „ La 1-an de majo“. Ni rememoris tiujn restadojn kaj bone amuzis nin. La plej originalan kaj humuran sceneton priparis klubanoj de Žamberk, en kiu sinjorino instruisto instigis la gelernantojn esperantigi unuamajan sloganon. La duan lokon okupis geklubanoj de Česká Třebová, kiuj dancis kaj kantis sub maj-arbo. Trialoke venkis reprezentanto de la rondeto el Šumperk Kvido Janík. Li pruvis, ke ankaǔ unuopulo povas amuzi la publikon kaj konkuri kun la aliaj rondetoj. La venkintoj gajnis premioj de la organizantoj. La kulmino de la vespero estis malpakado de „ la kristnaskaj donacoj“ . Por dancoj muzikis grupo de sinjoro Borýsek.

• Sabate la 23-an de februaro 2008 alveturis al Litomyšl 38 esperantistoj el 11 lokoj de la respubliko por partopreni en renkonto, kiun aranĝis loka rondeto. Antaǔtagmeze la partoprenantoj trarigardis novan  produktejon de la presejo HRG Litomyšl rande de la urbo.  Multaj eĉ ne konsciis, ke temas pri la  presejo, kiu ekde 2003 presis Starton. Por simpligi la ekspedadon  la presado estas translokita en Svitavy.  Tra la produktejo akompanis  nin sinjoro Václav Loufek kaj  detale konatigis al ni la teknologion de la presado, ĝian preparon kaj finajn korektojn.  La teknologio atingas la plej altan nivelon, kiun la entreprenisto klopodas konservi. La laboro estas plene aǔtomatizita. Ĉi tie laboras 130 dungitoj en sininterrompa produktado. La posttagmeza programo efektiviĝis en restoracio „U Párů“. Kiel ĉiam la reprezentantoj de la unuopaj kluboj kaj rondetoj parolis pri sia laboro kaj invitis al renkontiĝoj, kiujn ili organizas. AEH Pardubice organizis sian 5-an kongreson en Seč, ĉiumonate aranĝas seminarion en Prago kaj organizas duon-jare   lingvan  seminarion en Skokovy. Rondeto Polička invitis al sia aprila renkonto en Polička, en majo esperantistoj  renkontiĝos en Šumperk. Sabate la 31-an de majo estos Infana Tago en Svitavy, por la mezo de septembro prepariĝas inaǔguro de Esperanto-muzeo en Svitavy.  La 7-an de junio realiĝos danc-amuzo en Česká Třebová. La pasintan mardon la Ĉeĥa Televido elsendis  sian viziton en la Klubo de esperantistoj en Brno. Post la raportoj sekvis spektaklo de infanoj de instruistino Zdenka Novotná el Česká Třebová. Interesa estis rakontado de Ing. Pavel Tichý el Litomyšl pri lia deĵora restado en Japanio. Li lernis tie novan teknologion de vitroproduktado,  kiun transprenis firmao Vertex Litomyšl. Dum unumonata restado  li konatiĝis kun belaĵoj de la lando, pensmaniero kaj komplezemo de la loĝantoj, kun lokaj kutimoj. Fine la renkonton vizitis la regiona televido, kiu filmis mallongan registraĵon.

• Sabate la 31-an de majo 2008 junaj esperantistoj kunvenis en Svitavy. Trideko da partoprenantoj (ankaŭ el Ratíškovice kaj Česká Třebová) buse forveturis al Dětřichov, kie ilin varme akceptis Inĝ. Jaroslav Dvořák en sia arbara parko. Damaoj kaj cervoj estas timemaj, ili tuj forkuris, restis nur juna cervido, kies panjo ĝin zorge observis de malproksime. Inĝ. Dvořák ŝutis sub la arboj iom da manĝo, kiu allogis grupeton da aproj. La gastiganto rakontis al infanoj pri la vivo de bestoj, ekz. ke ne ĉiuj cervoj  trumpeta, la kanada fantas, ke ili malvarmigas sian korpon per la ramuro (kornaro). La aĝon de la bestoj oni povas diveni ankaŭ laŭ la dentaro, ĉar ankaŭ ili suferas dentomalsanojn. Poste en Dětřichov la infanoj rajdis sur ĉevaloj kaj ludis kun brunaj kaproj kaj iliaj kapridoj. Posttagmeza programo en Svitavy konsistis el konkursoj při Esperanto, Kanado, baledo, scenetoj, enigmoj. La premioj donacis firmao  Ravensburger Polička kaj Klubo de Esperanto-Amikoj en Svitavy.

• Sabate la 7-an de junio 2008 la klubo „Amikeco“ el Česká Třebová aranĝis someran balon kun danco kaj trarigardo de la parko Javorka kun akvopreparejo. Kolektiĝo de la partoprenantoj kaj ankaŭ plua programo estis en Lidový Dům (Popola domo). Proksimume 40 partoprenantoj trairis la parkon Javorka, kie troviĝas interalie bela lageto kun nikso, monumento al omaĝe Johano Huso kaj   ĉefe Esperanto-arbo. Antaŭ jaroj esperantistoj unue plantis en la parko tuliparbon (tulipa liriodendro, liliovník tulipánokvětý), sed ĉar la arbo estis detruita, ili decidis planti tilion.  La Esperanto-arbo jam bele elkreskis. Ni haltis ĉe la statuo de Šárka, rigardis la 1-an fonton de trinkakvo, provizantan la urbon. Poste servis vizito de komplekso de akvoprepara societo de Orlice, kie nin atendis s-ro Marek Novotný. Detale li priskribis funkciadon de la societo, kiu liveras trinkakvon al la tuta urbo Česká Třebová kaj prizorgas ankaŭ purigejon de poluakvoj. La tuta sistemo estas monitorata per komputiloj. Li montris al ni artezan puton, el kiu la akvo ŝprucas el la subterejo kaj enfluas en rezervujojn. Poste ni eniris transĉerpan stacion, kie li montris al ni, kiel aspektas tubaro kuŝinta nultaj jaroj en la tero. Por distribuci la akvon oni uzis iam tubojn el asbesta cemento, poste el giso kaj nun el plasto. Ni povis vidi, ke la mineraloj sedimentiĝas sur la interna flanko de la tuboj, ke la vagaj fluor detruas la gitan tubafon kaj la akvo eskapas en la teron. Nun oni ŝparas    la akvon per malebligo de ĝia eskapado, kaj la konsumado de trinkakvo malkreskis ankaŭ pro altiĝo de ĝia prezo. Fine ni vizitis novan ejon  kun subteraj rezervujoj de trinkakvo, kiu sufiĉus por la tuta urbo dum 24 horoj. En la Popola domo la infanoj de instruistino Zdenka Novotná ludis por ni fabelaj scenoj, kantis kantojn kaj  prezentis enigmoj. Hedvika Švendová el Brandýs nad Orlicí, kiu ĉijare venkis en la tutrespublika konkurso de gitarludo, muzikis por ni kun sia pli juna fratineto Dominika per gitaro, violono kaj fluto. La spektaklo de la infanoj estis bunta  kaj tre plaĉis al ni. Sekvis raportoj el la kluboj. La klubo el Svitavy invitis ĉiujn al solena inaŭguro de Esperanto-muzeo la 20-an de septembro. La dua duono de la renkontiĝo apartenis ĝis la noktaj horoj al dancado kaj aŭskultado de muzikgrupo de s-ro Borýsek.


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz