wz

Murgazeto

VI-a Marcipana Kristnasko

Jam por la sesa por malgrandaj, tiel ankaŭ por grandaj,okazis dum la duan Advent-dimanĉon Marcipana Kristnasko. Tuta tago infanoj sub gvido de fama esperantistino Anna Vyšinková el Vracov, posedantino de la protektan markon je "sia" marcipano, povus modeli 8 figuretoj, ekzemple la fama Angry birds (ĉagrenitaj birdoj).
FOTO
13.12.2013  Nárožný

Teatra ensemblo DOMA en televido el Svitavy

Televido el Svitavy kreis video pri teatra ensemblo DOMA kaj ĝia partopreno je nunjara 98-a Universala kongreso de Esperanto en Rejkjavíko kun teatraĵo RUR aŭ Terura sonĝo, kui premiere prezentis pasintjare je la 19-a julio dum la 13-a Internacia Esperanto-Konferenco OSIEK. Plufoje estis ankaŭ montrita, en marto je la festivalo fremdlingvaj teatroj, el Ĉeĥio kaj eksterlande, FESTIVADLO en Brno, en junio je revuo Teatro de lingvoj en Prago. La plej grava evento estis reprizo en Islando. Fino de tiu granda teatra projekto okazis dum la solenaĵoj de nia klubo kaj muzeo je la 27-a septembro. Aktoroj ŝatus danki al ĉiu pro helpo, kiel subtenantoj, sen kiu ne povis veturi, kaj al esperantistoj el la tuta lando por ilia volo.

Premiero 19-a julio 2012 en Teatro Trám (Trabo)
23-a marto 2013 en Teatro Polárka (Polusa stelo)
22-a junio en Teatro Na prádle (Sur tolaĵo)
23-a julio en Harpa
Lasta prezento 27-a septembto en Teatro Trám (Trabo)

2.11.2013  Nárožný

Du datrevenoj

En la tagoj 27 – 29 septembro 2013 okazis en Svitavy duobla soleno: 80 jaroj de loka klubo kaj 5 jaroj de Esperanto-muzeo. La vendreda vespero post alveturo de partoprenantoj estis dedicita al prelego de Ján Vajs pri ekspedicio al Antarktido (en a muezo) kaj al la lasta prezento de la spektaklo R.U.R. aŭ Terura sonĝo laŭ Karel Čapek (en la teatro Trám). Venis ankaŭ multaj neesperantistoj. La inaŭguro de la soleno okazis sabate je la 9-a horo en la muzeo kun ĉeesto de la urbestro David Šimek kaj direktorino de la urba muzeo Blanka Čuhelová, kiuj ambaŭ laudis la laboron de lokaj esperantistoj same kiel ĈEA-prezidanto Vladimír Dvořák. Petro Chrdle tralegis salutojn de eksterlandaj esperantistoj (ekz. H. Tonkin) kaj poste L. Dvořáková priskribis la historion de Esperanto en Svitavy inkluzive de fondo de Esperanto-muzeo. Sekvis salutoj, laŭdoj, disdono de floroj. Partoprenis ankaŭ gasto el Aŭstrio. El la muzeo ĉiuj foriris al proksima parko, kie estis senvualigita nova Esperanto-arbo (fago ruĝfolia) kun memorŝtono. La vualon kune demetis la urbestro D. Šimek kaj la kluba prezidantino L. Dvořáková. Posttagmeze en la urba muzeo estis inaŭgurita ekspozicio de Ján Vajs „Pintoj de Europo“ (sur ĉiu monto lia foto kun Esperanto-flago). Kelkaj fotoj estis ankaŭ de P. Baláž. En la prelegejo de la ekspoziciejo estis priskribita ne nur la ekpozicio mem, sed ankaŭ impresoj el Rejkjaviko kun lumbildoj. La vesperon fermis dancamuzo kun tombolo. Dimance antaŭtagmeze en la muzeo nelonga seminaro informis pri tradukado de turismaj tekstoj en Esperanton kaj atentigis pri plej oftaj eraroj. Posttagmeze ankoraŭ kunsidis la asocia komitato.
2.11.2013  Malovec

Unu el multe da esperanto-aranĝoj en nia urbo, Kongreso KELIFoto

Raporto de la loka televizo
19.8.2013  

Universala Kongreso de Esperanto kaj teatraĵo RUR parto de programo


"Jam pasis pli ol unu jaro kaj duono, kio estis proponita al nia amatora studenta teatra grupo DOMA ludi je Internacia Esperanto-Kongreso OSIEK en Svitavy. La ideo de ludi teatron en Esperanto, en la lingvo ...,,

FOTO

Video de ripetado, la kongresa centro Harpa en Rejkjaviko je nunjara la 98-a Universala Kongreso
18.8.2013  
Teatraĵo RUR aŭ Terura sonĝo de teatro DOMA, kiu havis premieron okaze de konferenco de OSIEK pasintjare, partoprenis je 22-an de junio je la festivalo Divadlo jazyků (Teatro de lingvoj). Tio estas semajna renkontiĝo geinstruistoj kaj infanoj, kie ili diskutas pri drama edukado en lernejo, speciale pri ligvoinstruado. Tiel ĉi tie estis ludita multe da produktadoj en la lingvoj el la tuta Eŭropo kaj esperanto. Foto de RUR...
7.7.2013  Nárožný
Sabate la 15-an de junio 2013 okazis Infana Esperanto-Tago. Partoprenis 18 infanoj (el Opatovec, Ratíškovice, plej multaj el la pola Rybnik) kaj 9 plenkreskuloj. Post vizito de E-muzeo la ĉefa programo okazis en la lernejo Riegrova (iama orfejo de Ottendorfer). Instruisto Mitoslav Sýkora montris obstaklukurejon kun reprezentanto Daniel Dočkal, unu knabo eĉ provis vetkuri kun li. Lernantino Kristýna bronza ĉampionino pri pafado, prezentis pafilojn. La geknaboj ludis ankaŭ unihokeon. Fotoj...
6.7.2013  Dvořáková
Membroj de nia klubo ĉeestis la aranĝo, kie memore de Jaroslov Hašek malkovris granitan statuon pezanta 18 tunoj, pli prezice kapo, kun 10 signoj en 10 lingvoj. Unu el ili estas en Esperanto. Ĉeĥa Esperanto-Asocio en ĉi tiu okazo en Lipnice super la rivero Sázava plantis kaŝtanarbo en memoro de la mondfama verkisto.
2.5.2013  Nárožný
Regiona semajnĵurnalo 5+2 tagoj en ĝia antaŭlasta numero publikigis artikolon pri nia Esperanto-muzeo. Vi povas legi ĝin je nia retejo.
23.1.2013  Nárožný
Komence de januaro estis eldonita en la Ĵurnalo de regiono Svitavy en la rubriko Literatura vagadetoj artikolo pri Esperanto-verkistoj el Litomyŝlo, kiun skribis direktoro de svitava mezlernejo, Milan Báča. La tuta artikolo vi povas legi sur la paĝoj de la ĵurnaloĉi tie...
23.1.2013  Nárožný


  

© 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz