wz

Nástěnka 2012


Přání s esperantskou koledou o Vánocích

21.12.2012 Ježíšek

Vánoce v Muzeu esperanta

Již páté Marcipánové Vánoce v našem muzeu proběhly s velkým nadšením dětí jako každý rok. I když venku řádil krutý mráz, který všichni zaháněli horkým svařákem nebo punčem, přišlo během dne 124 dětí. Tentokrát vytvořily 270 modelů berušky, Nema, prasátka, sněhuláka, tučňáka a jiných figurek z marcipánu. Odměnou jim nebyla jen pochoutka, ale i pamětní list, který si mohou i vymalovat. Odpoledne nás navštívila redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Viera Pavlasová a natočila krátký rozhovor s účastníky a pořadateli. Nezapomněla ani redaktorka Svitavského deníku a své fotky z této akce uveřejnila na stránkách tisku. Byl to krásný den s úsměvy dětí na tváři ve vánoční atmosféře. Podívejte se na pár fotek nebo video...
12.12.2012 Nárožný, Dvořáková

25. mezinárodní konference OSIEK Svitavy

 • Články v tisku...
 • Videa...
 • Foto...
 • O konferenci níže...
 • Divadelní představení R.U.R. aneb Terura sonĝo

 • Článek v tisku...
 • Video...
 • Foto...
 • O představení níže...
 • 25.8.2012

  Esperantisté z celého světa prožili týden ve Svitavách

  Od soboty 14. července se do Svitav sjížděli esperantisté ze 13 zemí světa včetně USA, aby se mohli zúčastnit Mezinárodní esperantské konference OSIEK, což je organizace esperantských kritiků a literátů. Akce byla organizovaná agenturou Dr. Petr Chrdle - KAVA-PECH ve spolupráci s Klubem přátel esperanta ve Svitavách podruhé v historii v ČR - letos s tématem „ Scifi a roboti“.

  Paralelně s tématickými přednáškami probíhal kurz esperanta pod vedením světově známého slovenského učitele esperanta Stano Marčeka. Odpolední program zahrnoval například zpívání španělských písní nebo výlety do okolí. Velmi zajímavým zážitkem byla pro účastníky také ekumenická bohoslužba v kostele sv. Jiljí, po které následovalo odhalení pamětního kamene u lípy vysazené k této příležitosti. Velký úspěch měl koncert Eleny Púchové, Dmitrije Dovžika a Mikaela Bronštejna, slavných umělců vystupujících i na světových kongresech. Snad největším zážitkem bylo představení R.U.R. aneb Terura songo zahrané v esperantu svitavskými studenty pod vedením režisérky PaeDr. Radky Obloukové. Z nich pouze Matěj Nárožný zná esperanto.

  Na závěr konference se konalo valné shromáždění OSIEK. Ocenění letos získala kniha Sensorteco autora Imreze Kertésza přeložená Istvánem Etylem. Dějištěm příští konference bude francouzské město Saint – Amand –Montrond, pro rok 2014 bylo vybráno rumunské město Brašov. Při slavnostním ukončení byly předány diplomy kurzistům, kteří na závěr zazpívali slovenskou lidovou píseň v esperantu, bylo poděkováno organizátorům konference.

  Bohužel, veškeré nadšení esperantistů a radost z dobře vykonané práce opadlo při přečtení článku v sobotním tisku, kde scénáristka divadelního představení R.U.R. Tereza Kopecká bez jakékoliv znalosti esperanta uvedla, že některé věty nelze z češtiny do esperanta přeložit pro malou slovní zásobu tohoto umělého jazyka. Opak je však pravdou. Na webu svitavského deníku český světově uznávaný lingvista, překladatel a autor několika knih Mirek Malovec podrobně popisuje, jak je esperanto bohaté oproti jiným světovým jazykům včetně češtiny.

  25.8.2012  Dvořáková,Nárožný

  ROBOTI v esperantu

  Mezinárodní esperantská konference OSIEK 2012 ve Svitavách byla ve znamení sci-fi a robotů, tedy to bylo hlavní téma přednášek a diskuzí určených účastníkům 13 zemí světa.

  „Via konferenco havas temon „Siencfikcio kaj robotoj“. Mi opinias, ke sen teatraĵo R. U. R. ĝi ne estas kompleta...“ (Vaše konference má téma „Sci-fi a roboti“. Myslím, že bez divadelní hry R. U. R. by nebyla úplná...) - tak nějak jsem zformulovala jednoduché věty v esperantu před premiérou představení divadla DOMA... A pak se v nabitém sále zhaslo.

  „Skromnost je blbost,“ říká můj švagr. A možná má pravdu... Tedy „objektivně“... Byl to překrásný večer... A taky poučný.

  Jednak jsem netušila, že je esperanto tak libozvučný a současně bohatý jazyk – najdeme zde tisíce slov, slovních obratů, metafor,... Lingvistické skvosty světové literatury mají již svou esperantskou verzi. Čapkova hra R. U. R. vyšla v tomto jazyce podruhé.

  V naší divadelní úpravě jsme na jedné straně akcentovali dramaticky vypjaté situace a ty výrazně dokreslili světelnými efekty, pohybem a hudbou (českou undergroundovou muzikou) a na druhé straně text doplnili o téměř filozofické úvahy Karla Čapka. Scénář se herci naučili nejdříve česky a poté v esperantu, tedy v jazyce, který neovládají. A v hledišti seděly desítky neesperantistů.

  Stalo se, že v danou dobu na malém prostoru divadla Trám byli herci i diváci, starší a velmi mladí, Svitavští i ti z 13 zemí světa „na jedné lodi“ - přestože mnozí neuměli jazyk, byli stejně naladěni, vnímali i prožívali vypjaté okamžiky představení, měli k sobě blízko.

  V druhé části večera zazněla muzika – krásná a originální, skladby Davida Prokeše zahrála svitavská kapela Bakers ve složení David Prokeš, Bára Koutná, Tomáš Mohr.

  A lidé poslouchali, povídali si o hudbě a divadle, popíjeli moravské víno a bylo jim dobře... V té chvíli jsem si uvědomila, že esperanto je nejenom dorozumívacím jazykem, ale i jazykem přátelství a „duchovní spřízněnosti“. Dankon. – Děkujeme.

  25.8.2012  Oblouková

  Jaká byla muzejní noc...

  125logo.png, 165kB

  2. června 2012 se ve Svitavách již počtvrté konala Muzejní noc s pestrým programem, k němuž přispělo i naše muzeum. Tématem letošního roku bylo „Muzeum na cestách“ a tak jsme mohli společně cestovat nejen prostorem (např. prostřednictvím cestopisných filmů), ale i časem, neboť nová celoroční tematická expozice v našem muzeu je nazvána 125 let esperanta.

  A proč 125 let? 26.7.1887 totiž vyšla ve Varšavě první učebnice mezinárodního jazyka zvaná „Unua Libro“ (První kniha), kterou její autor, tehdy 26letý lékař Ludvík Lazar Zamenhof vydal pod pseudonymem Doktor Esperanto (= Doktor Doufající) – a z něho teprve později přešlo slovo na označení jazyka samotného.

  Novinkou v rámci vernisáže nové výstavy, na níž samozřejmě nechybělo ani občerstvení, připraven členkami Klubu přátel esperanta ve Svitavách, bylo i zpřístupnění některých cenných a zajímavých publikací a časopisů z muzejního depozitáře, zejména z období do 1. světové války. I v muzejním počítači přibyla řada nových audiovizuálních dokumentů, které lze dokonce i bezplatně stahovat na flešku.

 • Čťete více...
 • Foto...
 • 21.6.2012  Dvořáková

  Přednáška o víře bahá´í

  26. května, v poslední den konání naší celoroční tematické výstavy nazvané „Duchovní tradice světa a esperanto“, se u nás v muzeu konala zajímavá přednáška pana Radka Holíka z Bahá'í společenství ČR. Že vám slovo „bahá'í“ mnoho neříká? Nejedná se o žádnou sektu, nýbrž o nejmladší samostatné nezávislé náboženství na světě, které je v tom nejlepším slova smyslu moderní, neboť má potenciál oslovit, inspirovat a podpořit současného člověka na jeho životní pouti. V současnosti Bahá’í společenství má kolem 6 miliónů stoupenců, kteří pocházejí z více než 2000 různých národů a etnických skupin a žijí ve 235 zemích a nezávislých teritoriích světa. Bahá’í Víra je druhým územně nejrozšířenějším náboženstvím světa.
 • Čťete více...
 • Foto...
 • 21.6.2012  Dvořáková

  Děti (malí esperantisté) si užily den ve Svitavách

  Po roční pauze se svitavští esperantisté opět rozhodli uspořádat „Dětský den s esperantem“. Tuto akci pořádají již několikátým rokem pro děti, které se učí esperanto. Letos se dětský den uskutečnil v sobotu 19. května za krásného počasí a atmosféry. Sjelo se 24 účastníků z 6 míst republiky. Nejdelší cestu absolvovaly děti z Ratíškovic od Hodonína. Asi největším zážitkem pro děti byla prohlídka Svitavského stadionu. Nakoukly do relaxačního centra s vířivkou a potírnou, do šaten sportovců a do posilovny, kde si vyzkoušely některá nářadí. Nejhezčí výhled byl však z tribuny, kam na závěr prohlídky hlavní budovy vystoupaly. V areálu stadionu byla také připravena soutěž, kdy děti hledaly písmenka, ze kterých skládaly esperantská slova. Když se potom vydováděly na různých atrakcích, byl pro ně připraven program a drobné občerstvení v muzeu esperanta. Zde soutěžily jak ve znalosti esperanta, tak ve zručnost či v drobných sportovních disciplínách. Každý vítěz obdržel cenu a diplom, který mu bude připomínat jeho začátky s esperantem. Plny nových zážitků se děti rozjížděly domů a už nyní se těší na dětský den v příštím roce. Pro místní pořadatele jsou vždy největší odměnou rozzářené a spokojené tváře malých esperantistů. Foto....
  20.5.2012  Dvořáková,Nárožný
  osiek.bmp, 633kB

  O konferenci na polském rádiu

  Do druhé poloviny vysílání polského rozhlasu do celého světa byl v úterý 15.5. pozván Petr Chrdle, který zde zve na konferenci OSIEK do Svitav, mluví o esperantském muzeu ve Svitavách, o vydání R.U.R., o zasazeném stromu při této příležitosti a o divadelním vystoupení R.U.R v esperantu, o kulturních vystoupeních nebo o zájezdu do Litomyšle. Záznam začíná až od 13. minuty a můžete si ho poslechnou na http://retradio.posterous.com/.
  16.5.2012  Dvořáková

  Postřelmov nás mile překvapil

  V sobotu 12. května se 5 členů Klubu přátel esperanta ve Svitavách zúčastnilo setkání esperantistů v Postřelmově, které organizoval klub ze Šumperku. Postřelmovem nás provázela nová členka šumperského klubu Blanka Mohelová, která pracuje na závodě MEP Postřelmov - Carsin. Zde začal i náš dopolední program setkání. Prohlédli jsme si nástrojárnu pro výrobu forem pro automobilové součástky, brusírnu, kontrolní pracoviště měření. Vedoucí výroby nám představil starší stroje, ale i nové stroje řízené počítačem, jako je například drátořez, který pomocí elektrického výboje vyřezává z kusu oceli velmi přesné tvary nástrojů. Naše znalosti ze strojírenství se opět trochu obohatili. Škoda, že mezi mládeží není zájem o toto zajímavé a velmi přesné řemeslo. Prošli jsme se obcí, která nás překvapila svými novými ulicemi, upravenými zahradami s rozkvetlými stromy, opravenou základní školou, mateřskou školou, kulturním domem, hezkým parčíkem. Mnohé z obcí by jí mohly závidět! Naše procházka však vedla k renesanční hrobce rodu Bukůvků z Bukůvky postavené v roce 1592. Bukůvkové byli moravská rytířská rodina, vzdělaní představitelé předbělohorské šlechty, kteří se zúčastnili odboje proti Habsburkům. Průčelí hrobky zdobí bohatě zdobený portál s kovanou mříží. Podzemí hrobky ukrývá mumifikovaná těla čtyř členů rodu: Zikmunda Bukůvky, jeho manželky Barbory, syna Bernarda a mladé dívky Elišky. Těla jsou uložená v průhledných rakvích. O hrobku pečuje dle zvláštní úmluvy z roku 1612 obec Postřelmov. Hrobka je chráněnou kulturní památkou. Odpolední program se odehrával v restauraci U Kelvína. Sešlo se 28 účastníků ze 13 míst republiky. Mezi námi byl i rodilý Švéd, který má za manželku dceru šumperského esperantisty. Díky tomu mluví i česky a dalšími světovými jazyky. Jako obvykle byly na programu i pozvánky na další setkání. Nejvíce akcemi se mohli pochlubit svitavští účastníci, kteří v sobotu 19. května pořádají dětský esperantský den, 26. května bude v Muzeu esperanta ve 14 hodin přednáška o víře Baháí – 2. nejrozšířenější víře světa, 2. června se ve Svitavách uskuteční muzejní noc a ve dnech 14.-20. července bude probíhat mezinárodní esperantská konference OSIEK. Foto...
  15.5.2012  Dvořáková
  set-plagát.jpg, 206kB

  Letní esperantský tábor

  Jakokaždoročně i letos se bude konat letní jazykový tábor v Lančově. Můžete se přihlásit do 3 turnusů a na výběr máte z pěti světových jazyků, včetně esperanta. Užijte si léto na Vranovské přehradě a procvičte si svoje znalosti. Přihlaste se písemně nebo elektronicky anebo se můžete podívat na leták či na www.set-lancov.cz
  5.3.2012  Nárožný
  izrael.png, 10kB

  132.cestovatelský večer

  Již po několikáté se v muzea esperanta konal cestovatelský večer. Ten poslední, ve čtvrtek 19.4., byl na téma "Izrael na prahu války". Přednášel Libor Lněnička a fotografie zde.
  20.4.2012  Nárožný

  Setkání

  V sobotu 14. dubna se konalo setkání esperantistů ve Svitavách. Sjelo se 33 účastníků z 21 míst republiky (např. z Prahy, Dobřichovic, Písku, Českých Budějovic, Ratíškovic u Hodonína, Žamberku, Brna, Přerova, Prostějova, Chropyně, Moravských Budějovic a dalších míst). Vzhledem k tomu, že ve dnech 14. – 20. července 2012 se zde bude konat Mezinárodní esperantská konference OSIEKu, rozhodli se členové místního klubu v rámci setkání vysadit strom a v rámci konference zde bude odhalena pamětní deska. Byla zvolena lípa, protože je stromem národním a shodou okolností byla vysazena na nejstarším místě Svitav. Odpolední program byl zahájen prohlídkou zrekonstruovaného Svitavského stadionu. Návštěvníci byli nadšeni jak vybavením budovy tribuny, tak i celou venkovní částí. V posilovně si s radostí vyzkoušeli své síly. Venku je zaujalo hřiště pro starší, hřiště pro děti, krásné fotbalové hřiště s běžeckou tratí, informační světelná tabule a sochy vytesané do odřezaných stromů. V Muzeu esperanta byl program věnován 95. výročí úmrtí iniciátora esperanta dr. Ludvíka Lazara Zamenhofa (14.4.1917). Úvodem zazněla esej o jeho osobnosti a poselství z knihy "Člověk proti Babylonu" v přednesu Miroslava Malovce z Brna. Pavla Dvořáková z Písku prezentovala zhudebněnou báseň dr. Zamenhofa Ho mia kor' (Ó srdce mé) a Zamenhofskou baladu od maďarského básníka Kálmána Kalocsaye. Účastníci mohli zhlédnout část dokumentárního filmu od Djalmy Pessaty z Brazílie "Zamenhof-světoobčan". Po vystoupení zástupců klubů z okolních měst vydavatel dr. Petr Chrdle představil své zbrusu nové vydání esperantského ilustrovaného překladu knihy R.U.R. Karla Čapka u příležitosti mezinárodní konference OSIEK, která se bude konat ve Svitavách 14.-20.7. a jejímž hlavním tématem bude "Sci-fi a roboti". V závěru programu byla zahájena vernisáž 1. části nově připravované celoroční výstavy na téma "125 let esperanta". Hosté se rovněž mohli zúčastnit připraveného kvízu a losování o hodnotné ceny. Fotografie zde.
  18.4.2012  Dvořáková
  schuze.png, 26kB

  Výroční schůze

  Jak tomu bývá i jinde, letos opět proběhla výroční chůze klubu. Bylo zvoleno nové vedení klubu, nové stanovy nebo zvýšen členský příspěvek. Vše i více se dozvíte v zápisu z výroční schůze zde.
  14.4.2012  Nárožný

    

  © 2012 Matěj Nárožný  matej.narozny@seznam.cz